امروز 28 ام شهریور ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 19 ام ماه سپتامبر سال 2018 میلادی

آیا تحصیلات در نگرش زنان به سقط مؤثر است؟

 0
میزان تحصیلات نیز تأثیری در نگرش زنان نسبت به سقط جنین ندارد. با مقایسه درصدها مشخص شد که 42 درصد از زنانی که تحصیلات آنها زیردیپلم است و 40 درصد از زنانی که تحصیلات بالای دیپلم دارند، موافق سقط هستند.
در پژوهشی سعی شد عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین بررسی شود.

به گزارش عصر پیشرفتسقط جنین عمدی یکی از معضلاتی است که برخی از زنان به دلایلی نظیر تنظیم خانواده، مخفی‌کردن روابط نامشروع، گریز از بارداری ناخواسته، تجاوز به عنفو... به آن متوسل می‌شوند. تأثیرات جسمی ‌و روحی سقط جنین بر زنانی که آن را تجربه می‌کنند و نیز شرایط فرهنگی و اجتماعی سقط؛ توجه به این مسئله را آشکار می‌سازد.

در کشور ایران، هیچ‌گونه آمار دقیقی در زمینه سقط جنین در دسترس نیست و فعالیت مراکز غیرقانونی و زیرزمینی متعدد در کنار اقدامات شخصی مادران با استفاده از وسایل نامطمئن، منجر به بروز عوارض و مرگ و میر ناشی از سقط جنین شده است. مطالعه‌ای که در طی سال‌های 71 تا 74 در یکی از بیمارستان‌های تهران انجام گرفته است، نشان می‌دهد که 9.1 درصد مراجعات، مربوط به سقط‌های غیرقانونی یا عمدی بوده و در 49.5 درصد آنها، عامل اجرای سقط، پرسنل پزشکی بوده و 22.5 درصد سقط توسط فرد صورت گرفته است.

براساس آمار ارائه‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سالانه 80 هزار سقط (200 مورد در هر روز) صورت می‌پذیرد که بیشتر آنها غیرقانونی و غیربهداشتی است. هرچند هیچ‌گونه گزارش دقیقی از سقط‌های غیربهداشتی و میزان مرگ و میر ناشی از آن وجود ندارد، شواهد و آمارهای غیرمستند زیادی در مورد سقط‌های غیربهداشتی و متعاقب آن مرگ و میر مادران وبیماری‌های ناشی از سقط‌های غیر ایمن در دوران بارداری وجود دارد.

علی‌رغمفقدان آمارهای مستند در این زمینه، شواهد نشان می‌دهد سقط جنین معضلی است که با اجتماع گره خورده است، از اجماع متأثر می‌شود و بر آن تأثیر می‌گذارد. تأثیرات جسمی‌ و روحی سقط جنین بر زنانی که آن را تجربه می‌کنند،توجه به این مسئله را بیش از پیش آشکار می‌کند.

روش‌شناسی
با توجه به هدف تحقیق و ماهیت داده‌های مورد نیاز، از روش پیمایش و برای گردآوری اطلاعات، از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است.

مشخصات پاسخ‌گویان
اولینیافته تحقیق نشان می‌دهد که از کل پاسخ‌گویان (300نفر)، 22.5 درصد 19 تا 25سال، 30.9 درصد  26تا30 ساله، 37.1 درصد 31 تا 35ساله و 9.5 درصد پاسخگویان، بالاتر از 35 سال داشتند.

از کل پاسخ‌گویان، میزان تحصیلات 7.7 درصد سیکل و پایین‌تر، 46.7 درصد دیپلم، 16.3 درصد فوق‌دیپلم و29.3 درصد لیسانس و بالاتر بوده است.

همچنین 35 درصد پاسخ‌گویان شاغل و 65 درصد خانه‌دار بودند؛ در واقع بیش از نیمی ‌از پاسخ‌گویان خانه‌دار بوده‌اند. از کل جمعیت، 39.7 درصد از طبقات پایین و متوسط رو به پایین، 32.3 درصد در طبقه متوسط و در نهایت 28 درصد در طبقات بالا و متوسط رو به بالا قرار داشتند.

سن تأثیری در نگرش مثبت یا منفی زنان به سقط جنین ندارد
مقایسهدرصدها نشان می‌دهد تفاوت بسیار ناچیزی بین زنان زیر 30 سال ( 41درصد) و بالای 30 سال (42 درصد) که موافق سقط جنین هستند، وجود دارد. در میان مخالفان سقط جنین نیز، تفاوت بسیار کم است؛ 50 درصد از زنان زیر 30 سال و 58 درصد از زنان بالای 30 سال، مخالف سقط هستند.

آیا تحصیلات در نگرش زنان به سقط مؤثر است؟
میزانتحصیلات نیز تأثیری در نگرش زنان نسبت به سقط جنین ندارد. با مقایسه درصدها مشخص شد که 42 درصد از زنانی که تحصیلات آنها زیردیپلم است و 40 درصد از زنانی که تحصیلات بالای دیپلم دارند، موافق سقط هستند.

در میان مخالفان نسبت به سقط جنین، 58 درصد زیردیپلم و 60 درصد بالای دیپلم هستند. 34 درصد از زنان شاغل و 45 درصد از زنان خانه‌دار نیز در زمره موافقان سقط و در میان مخالفان نیز 66 درصد شاغل و  55درصد خانه‌دار هستند.

36 درصد از افراد طبقه پایین موافق سقط هستند/ آمار بالای موافقان سقط جنین در طبقات بالای اجتماعی
درصدهانشان می‌دهد که 36 درصد از افراد طبقه پایین موافق سقط هستند و این عدد به66 درصد در طبقات بالا افزایش می‌یابد. همچنین 64 درصد از زنان طبقه پایینو 34 درصد از زنان طبقه بالا، مخالف سقط جنین هستند. مقایسه درصدها گویای همین رابطه معکوس است. 61 درصد از افراد، موافق سقط بودند؛ درحالی‌که اطرافیان آنها کاملاً با سقط مخالف بودند و حدود 90 درصد از افراد با سقط مخالف بودند؛ درحالی‌که اطرافیانشان موافق سقط بودند.

افراد طبقه بالا در جامعه، به‌ویژه در مشاغل تخصصی و با درآمد بالا، حاضر نیستند موقعیت شغلی و اجتماعی خود را برای فرزندآوری به خطر اندارند. در واقع، بهایی که بسیاری از زوج‌ها در طبقات بالای جامعه برای رسیدن به پیشرفت می‌پردازند، داشتن فرزند کمتر است. افراد طبقات بالای جامعه خواهان امکاناتو ملزومات خاصی برای فرزندآوری هستند؛ درحالی‌که این امر در میان طبقات پایین جامعه دیده نمی‌شود و به همین دلیل در اکثر جوامع، کسانی که وضعیت مالی آنها بدتر است، بیش از پول‌دارها بچه‌دار می‌شوند.

مذهب و نگرش به سقط جنین در زنان
همچنیندر بعد نگرشی؛ 61 درصد از کسانی که موافق سقط بودند، میزان دینداری‌شان کمبود، ولی 92درصد از کسانی که مخالف بودند، میزان دینداری‌شان زیاد بود. دربعد عملی نیز، 70درصد موافقان سقط از لحاظ مذهبی ضعیف بودند و در مقابل 74درصد از مخالفان سقط، میزان دینداری‌شان زیاد بود.

مذهب مهم‌ترین مانع سقط جنین در میان پاسخ‌گویان است؛ چراکه از نظر مذهب زنی که اقدام به سقط جنین کند، گناهکار شناخته می‌شود و باید تاوان آن را در زندگی دنیوی و اخروی خود بپردازد.
در اغلب ادیان، سقط جنین به‌طورکلی رد شده است؛مگر در شرایط خاص که جان مادر یا فرزند در خطر باشد. بدیهی است که کم‌رنگ شدن اعتقادات مذهبی و دینداری در میان زنان، با افزایش نگرش مثبت به سقط جنین ارتباط مستقیم خواهد داشت.

بین نگرش اطرافیان زن به سقط و نگرش زن رابطه معکوس وجود دارد
بیننگرش اطرافیان فرد (همسر، والدین، والدین همسر، خویشاوندان و دوستان صمیمی) و نگرش فرد رابطه معکوس وجود دارد؛ به‌طوری‌که اگر نگرش اطرافیان فرد نسبت به سقط جنین مثبت باشد، نگرش فرد منفی است و برعکس، اگر اطرافیان مخالف سقط باشند، فرد موافق سقط خواهد بود. این رابطه معکوس می‌تواند نمایان‌گر استقلال فکری زنان باشد. زنان دیگر تحت‌تأثیر نگرش مثبت یا منفی اطرافیان خود نیستند و حتی در بیشتر مواقع نظرشان مخالف نظر اطرافیان است.

به‌طورکلیبا توجه به نتایج ارائه‌شده از این تحقیق باید چنین نتیجه گرفت که نگرش زنان بادار مراجعه‌کننده به زایشگاه‌های شهر تهران نسبت به سقط جنین، تحت‌تأثیر طبقه اجتماعی، نگرش اطرافیان نسبت به سقط جنین و میزان دینداری است.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر با عنوان کامل سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین توسط حسن سرائی و پگاه روشان‌شمال انجام شده و سال 1391 در نشریه زن در توسعه و سیاست منتشر شده است.

کد خبر : 490
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید