امروز 29 ام شهریور ماه سال 1397 خورشیدی مصادف با 20 ام ماه سپتامبر سال 2018 میلادی

رتبه اول خاورمیانه برای دانشگاه های ایرانی

 0
پایگاه خبری یو.اس.­نیوز دومین فهرست دانشگاه­ های برتر جهان را منتشر کرد و ۸ دانشگاه از ایران در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفتند و ایران در سه شاخه علمی رتبه اول خاورمیانه را کسب کرد.
n

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نتایج رتبه بندی دانشگاه های دنیا از سوی پایگاه خبری یو.اس.­نیوز را منتشر کرد.  

nn

بر اساس این گزارش ، ۸ دانشگاه از کشورمان توانستند خود را درn جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی یو.اس.نیوز قرار دهند. دانشگاه ­هایn تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، nتربیت مدرس، علم و صنعت ایران و آزاد اسلامی واحد کرج به عنوان برترین nدانشگاه­ های کشور در سطح جهان معرفی شدند.

nn

در سال گذشته تنها دانشگاه­ های تهران، صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در جمع دانشگاه­ های برتر جهان قرار گرفتند.

nn

در فهرست منتشر شده، دانشگاه تهران برترین دانشگاه کشور nشناخته شد. این دانشگاه توانسته رتبه ۳۷۹ جهان و ۵۷ آسیا را به خود اختصاص nدهد. دانشگاه صنعتی شریف رتبه ۴۳۵، دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه ۵۴۷ و nدانشگاه صنعتی امیر کبیر نیز رتبه ۵۹۹  را در جهان به خود اختصاص دادند.


در جدول زیر وضعیت دانشگاه­ های کشور در رتبه بندی یو.اس. نیوز در رتبه بندی سال­۲۰۱۶ میلادی نشان داده شده است.


n n nn

وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یو.اس. نیوز سال ۲۰۱۶ میلادی

n

رتبه در جهان

رتبه در آسیا

دانشگاه

۳۷۹

۵۷

دانشگاه تهران

۴۳۵

۷۰

دانشگاه صنعتی شریف

۵۴۷

n

۹۹

n

دانشگاه صنعتی اصفهان

n
n

۵۹۹

n
n

۱۱۳

n
n

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

n
n

۶۱۲

n
n

۱۲۰

n
n

دانشگاه علوم پزشکی تهران

n
n

۶۹۹

n
n

۱۴۵

n
n

دانشگاه تربیت مدرس

n
n

۷۱۷

n
n

۱۵۳

n
n

دانشگاه علم و صنعت ایران

n
n

۷۳۶

n
n

۱۶۲

n
n

دانشگاه آزاد واحد کرج

n
nn

 


 
گروه رتبه بندی ISC  در این گزارش یادآور شده است: در حوزه nخاورمیانه ایران بعد از ترکیه بیشترین دانشگاه برتر در جهان را به خود nاختصاص داده است. از این کشور ۱۰ دانشگاه در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا nوجود دارد که دانشگاه صنعتی خاورمیانه با رتبه ۲۱۷ جهانی، دانشگاه بغازیچی nبا رتبه ۲۲۰، دانشگاه صنعتی استانبول با رتبه  جهانی ۲۸۰ و دانشگاه بیلکنت nبا رتبه ۳۸۹ جهانی، ۴ دانشگاه برتر ترکیه هستند.

nn

عربستان سعودی تنها دارای ۳ دانشگاه برتر در فهرست nیو.اس.­نیوز است. دانشگاه علوم و تکنولوژی ملک عبدالله با رتبه ۲۹۴، nدانشگاه ملک عبدالعزیز با رتبه ۳۷۸ و دانشگاه ملک سعود با رتبه ۴۸۹ در جمع n۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا قرار گرفته­ اند.

nn

علاوه بر رتبه بندی کلی، پایگاه یو.اس. نیوز دانشگاه­ های nجهان را در ۲۲ حیطه موضوعی رتبه ­بندی و ۲۵۰ دانشگاه برتر را در هر شاخه nمعرفی می­ کند. ایران در ۸ حیطه موضوعی مهندسی، علم مواد، شیمی، فیزیک، nریاضیات، علوم کشاورزی، علوم کامپیوتر و علوم گیاهی- حیوانی در جمع ۲۵۰ nدانشگاه برتر دنیا حضور دارد که رتبه آن­ ها در جدول زیر نمایش داده شده nاست.

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n  n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

رتبه دانشگاه های ایران در ۸ حیطه موضوعی در جهان

n
n

ریاضیات

n
n

علوم کامپیوتر

n
n

فیزیک

n
n

علوم گیاهی و حیوانی

n
n

علوم کشاورزی

n
n

شیمی

n
n

علم مواد

n
n

مهندسی

n
n

دانشگاه

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۲۳۸

n
n

۶۹

n
n

۲۴۳

n
n

۱۱۸

n
n

۵۰

n
n

دانشگاه تهران

n
n

-

n
n

-

n
n

۲۰۵

n
n

-

n
n

-

n
n

۲۲۳

n
n

۱۵۲

n
n

۶۰

n
n

دانشگاه صنعتی شریف

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۲۴۹

n
n

۱۵۳

n
n

۱۶۵

n
n

دانشگاه صنعتی اصفهان

n
n

۷۱

n
n

۹۰

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۸۹

n
n

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۱۸۱

n
n

۱۶۰

n
n

۵۰

n
n

دانشگاه تربیت مدرس

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۱۹۰

n
n

۱۱۹

n
n

دانشگاه علم و صنعت ایران

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

 

n
n

-

n
n

-

n
n

-

n
n

۲۲۶

n
n

دانشگاه آزاد واحد کرج

n
nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 
بر اساس این رتبه بندی در حیطه مهندسی وضعیتn کشورمان بسیار مطلوب است به نحوی که دانشگاه تهران و تربیت مدرس با کسب nرتبه ۵۰ در جهان و رتبه ۲۳ در آسیا با فاصله بسیار زیاد، مقام اول خاورمیانهn را کسب کرد. دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر و علم وصنعت نیز رتبه ۳ nتا ۵ خاورمیانه را به خود اختصاص داده و بدین ترتیب ایران مقام اول nخاورمیانه را در این حیطه کسب کرده است.

nn

 در حیطه علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با کسب رتبه ۳ خاورمیانه، ایران را در مقام دوم خاورمیانه قرار داد.

nn

 در حیطه کشاورزی تنها دانشگاه حاضر از nخاورمیانه در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر کشاورزی دنیا، دانشگاه تهران  است که nاین دانشگاه با کسب رتبه ۶۹ جهانی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت.n همچنین دانشگاه تهران رتبه ۱۰ آسیا را در این حیطه کسب کرده است.

nn

در حوزه موضوعی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس رتبه سوم منطقه را کسب کرده است. در حیطه علم مواد دانشگاه تهران با کسب جایگاه ۱۱۸ دنیا، رتبه اول منطقه را از آن خود کرده است. همچنین در حیطه علم فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۲۰۵ در جایگاه ۷ منطقه قرار دارد.

nn

در حوزه علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران nدر جایگاه ۲۳۸ دنیا و چهارم منطقه قرار گرفته است و نهایتا در حوزه ریاضی، nدانشگاه صنعتی امیرکبیر جایگاه سوم خاورمیانه را کسب کرد.

nn

پایگاه یو.اس.نیوز جزو اولین موسساتی است که در امر رتبه بندیn پیشرو بوده است. این پایگاه از سال ۱۹۸۳ دانشکده­ های آمریکا را مورد رتبهn بندی قرار داده و تنها به ارزیابی و رتبه بندی در سطح ملی می­ پرداخته nاست. این پایگاه در سال گذشته برای اولین بار اقدام به رتبه بندی در سطح nجهانی کرد.

nn

اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی و نتایج نظرسنجی­ ها همگی توسط nپایگاه اطلاعاتی تامسون رویترز (آی اس آی)  تهیه می شود. این پایگاه با nافزایش پوشش دانشگاهی خود از ۵۰۰ دانشگاه در سال گذشته به ۷۵۰ دانشگاه در nسال جاری، دانشگاه­ های برتر از  ۵۷ کشور را شناسایی کرد.

nn

این رتبه بندی همچنین در ۲۲ حیطه موضوعی نیز دانشگاه­ های nبرتر را معرفی کرده است. همچنین نسبت به سال گذشته دو شاخص کتاب و تعداد nکنفرانس­ها نیز به جمع شاخص­ها ارزیابی این نظام رتبه بندی اضافه شده است.

nn

بدین ترتیب، با تغییرات اعمال شده در سال جاری امکانات جامع nتری توسط این پایگاه به کاربران نظام های رتبه بندی از جمله دانشجویان، nسیاستمداران و مدیران جهت انجام مقایسه بهتر دانشگاه­ ها و سیاستگذاری و nسرمایه گذاری ارائه داده است.

nn

یو.اس.­نیوز در دومین رتبه بندی بین ­المللی خود ۷۵۰ دانشگاه nبرتر جهان را توسط ۱۲ شاخص به شرح جدول نشان داده شده زیر رتبه بندی کرده nاست.

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

شاخص

n
n

وزن

n
n

شاخص

n
n

وزن

n
n

اعتبار جهانی پژوهش

n
n

۱۲.۵%

n
n

تعداد مقالات پر استناد

n
n

۱۲.۵%

n
n

اعتبار منطقه ای پژوهش

n
n

۱۲.۵%

n
n

درصد مقالات پر استناد

n
n

۱۰%

n
n

انتشارات

n
n

۱۰%

n
n

همکاری های بین المللی

n
n

۱۰%

n
n

تاثیر استناد نرمال شده

n
n

۱۰%

n
n

تعداد مدرک دکتری اعطا شده

n
n

۵%

n
n

کتاب

n
n

۲.۵%

n
n

کنفرانس

n
n

۲.۵%

n
n

مجموع استناد

n
n

۷.۵%

n
n

تعداد مدرک دکتری اعطا شده  به ازای هر عضو هیئت علمی

n
n

۵%

n
nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

به گزارش گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ISC،n در فهرست ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان، دانشگاه  هاروارد برای دومین بار رتبه nنخست جدول را به خود اختصاص داد. موسسه فناوری ماساچوست، دانشگاه کالیفرنیاn - برکلی و دانشگاه استنفورد به ترتیب رتبه ۲، ۳ و ۴ جهان را کسب کرده n­اند.

nn

کشور آمریکا بهترین عملکرد علمی را در بین سایر کشورها داشته nاست به طوری که ۱۸۱ دانشگاه از ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان در این کشور قرار nگرفته است و از این حیث فاصله بسیاری با دیگر کشورها دارد.

nn

دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج به ترتیب با رتبه ­های ۵ و ۶ nجهان، تنها دانشگاه­ های اروپایی حاضر در جمع ۱۰ دانشگاه برتر جهان بودند. nعلیرغم اینکه بیشتر نظام­ های رتبه­ بندی بین­ المللی که کشور انگلستان بعدn از آمریکا بیشترین دانشگاه­ها برتر را در خود جا داده است، در این نظام nرتبه بندی کشور انگلستان با ۵۵ دانشگاه برتر بعد از کشور چین مقام سوم جهانn را کسب کرده است.

nn

موسسه فناوری کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا - لس ­آنجلس، nدانشگاه کلمبیا و دانشگاه شیکاگو نیز رتبه­ های ۷ تا ۱۰ جدول را از آن خود nکرده اند. در جدول زیر ۱۰ کشور حاضر در فهرست سال ۲۰۱۶ میلادی که بیشترین nتعداد دانشگاه را دارا هستند، نمایش داده شده است.

nnn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n

کشور

n
n

تعداد دانشگاه برتر

n
n

کشور

n
n

تعداد دانشگاه برتر

n
n

ایالات متحده آمریکا

n
n

۱۸۱

n
n

فرانسه

n
n

۳۰

n
n

چین

n
n

۵۷

n
n

کانادا

n
n

۲۶

n
n

انگلیس

n
n

۵۵

n
n

استرالیا

n
n

۲۶

n
n

آلمان

n
n

۵۰

n
n

اسپانیا

n
n

۲۵

n
n

ایتالیا

n
n

۳۸

n
n

ژاپن

n
n

۲۴

n
nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

 

nn

وضعیت آسیا در یو.اس.نیوز:

nn

گروه رتبه بندی  دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلامn کرد: از قاره آسیا ۱۶۸ دانشگاه برتر در این فهرست قرار دارد. همچون سال nگذشته، دانشگاه توکیو ژاپن، دانشگاه پکینگ چین، دانشگاه ملی سنگاپور، nدانشگاه تسینگوآ چین و دانشگاه هنگ­کنگ، پنج دانشگاه برتر آسیا هستند که بهn ترتیب رتبه های ۳۱، ۴۱، ۴۹، ۵۹ و ۶۴ جهانی را کسب کرده­ اند.

nn

کشور چین با داشتن ۵۷ دانشگاه برتر در جمع ۷۵۰ دانشگاه برتر nدنیا رتبه دوم جهان بعد از آمریکا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر به خود nاختصاص داده است. دانشگاه ملی سئول کره جنوبی نیز با کسب رتبه ۱۰۵ جهانی nمقام ۹ آسیا را کسب کرده است.

nn
n

کد خبر : 464
اشتراک:

نظرات کاربران

    نظری برای این خبر ثبت نشده است

نظر خود را بیان کنید